Ako požiadať o poskytovanie sociálnej služby

     Poskytovanie sociálnych služieb ako aj proces prijímania prijímateľov sociálnej služby do CSS je upravené zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

     Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, či v zariadení podporovaného bývania, je povinná na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť a predložiť tieto potvrdenia a doklady:

  1. Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, rodné číslo, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
  2. miesto poskytovania sociálnej služby,
  3. druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
  4. deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  5. potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú; to neplatí pre osobu, ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

    Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania, je povinná CSS GARDEN  predložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. To neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené (§ 8 ods. 6 zákona) a pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

     Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania, ktorej prílohou je aj lekársky nález a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa podáva Odboru sociálnemu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.

Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, tlačivo – lekársky nález a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa okrem iného nachádza aj na webovej stránke PSK. Vyplnené tlačivá –  žiadosti a lekársky nález je možné doručiť osobne alebo poštou na Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov.

    Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave podať žiadosť a uzatvoriť zmluvu aj iná fyzická osoba.

      Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

     Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti vydáva Odbor sociálny Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, ktorý je príslušný na jeho vydanie v zmysle zákona o sociálnych službách.

    CSS písomne oznámi občanovi, prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi), deň nástupu do zariadenia, najmenej týždeň vopred a súčasne ho vyzve k predloženiu všetkých  potvrdení a dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.

     Fyzická osoba (občan) a CSS uzatvoria zmluvu   o   poskytovaní   sociálnej    služby, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.  V zmluve je možné dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.

TOP