"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Ostatné činnosti

Poskytovanie osobného vybavenia

V zmysle zákona 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Domov sociálnych služieb poskytuje osobné vybavenie, t.j. šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.

Vyplácanie vreckového

Vreckové sa vypláca v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba.

Úschova cenných vecí

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete