"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Výchova a vzdelávania

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti v zariadení :

 • rozvoj individuálnej osobnosti jedinca,
 • rozvoj  schopností a manuálnych zručností každého prijímateľa sociálnej služby so špeciálnymi potrebami,
 • podpora duševného zdravia a nadobudnutie sociálnych zručností s cieľom integrácie do prirodzeného prostredia,
 • aplikácia inovačných metód a foriem práce  vychovávateľov a ergoterapeutov,
 • docielenie maximálnej (s ohľadom na diagnózu) možnej samostatnosti a nezávislosti v napĺňaní vlastných potrieb prijímateľa sociálnej služby, príp. s využitím podpory druhej osoby,
 • rozvoj emocionality  jedinca, jeho hodnotových systémov, motivácie a tvorivosti v zmysle tvorivo-humanistickej výchovy ,
 • rodová rovnosť.

Medzi základné výchovné činnosti patrí :

 • neformálne vzdelávanie,
 • sociálne činnosti (interakcia s inými ľuďmi),
 • hra (zábava, šport, kultúra),
 • špeciálne liečebno-výchovné prístupy – terapie,
 • pracovná činnosť ( nadobúdanie praktických pracovných zručností prospešných pre každodenný život),
 • odpočinok ( relaxovanie, regenerácia síl).
 
Výchovnú činnosť uskutočňujú vychovávatelia na základePlánu výchovnej činnosti pre daný rok. Tento plán sa premieta do denných príprav výchovnej činnosti jednotlivých vychovávateľov. Základným predpokladom kvalitnej komplexnej starostlivosti jedinca s postihnutím je  špeciálnopedagogická diagnostika a následná rediagnostika. Tá je súčasťou komplexnej rediagnostiky, ktorá je výsledkom odbornej tímovej spolupráce. Na základe diagnostiky (resp. rediagnostiky)  je vypracovávaný Individuálny rozvojový plán pre každého prijímateľa sociálnej služby v súčinnosti s ním (pokiaľ je to možné). Sú stanovené  krátkodobé ciele a tie sa pravidelne vyhodnocujú.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete