"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Ošetrovanie a opatrovanie

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby je v Domove sociálnych služieb zabezpečovaná personálom, ktorý má na vykonávanie tejto činnosti odbornú kvalifikáciu. Za zdravotný stav detí v DSS zodpovedá pediater, ktorý naše zariadenie navštevuje 2-krát týždenne, prípadne podľa potreby. 

 V rámci dispenzárnej starostlivosti spolupracujeme s: 

 • neurológom
 • pedopsychiatrom
 • ortopédom
 • stomatológom
 • oftalmológom.

 Ďalšia odborná starostlivosť je využívaná podľa potreby a to:    

 • chirurgická
 • gynekologická
 • otorinolaryngologická
 • nefrologická
 • kardiologická
 • dermatologická
 • urologická.
Niektorí prijímatelia sociálnej služby sú dispenzarizovaní aj na GIT ambulancii v Košiciach, DFC v Košiciach a v DKC Bratislava Kramáre.

Cieľom ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti je:

 • poskytovať pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • monitorovať a uspokojovať bio-psycho-sociálne potreby prijímateľov soc. služby, sledovať ich celkový zdravotný a duševný stav, vplyv prostredia na nich a realizovať individuálny adaptačný plán z pohľadu udržania zdravia,
 • sledovať, merať a interpretovať zistené numerologické a klinické údaje fyziologických a vitálnych funkcií,
 • hodnotiť stav a celistvosť kože, aplikovať zábaly a obklady,
 • v spolupráci s pediatrom očkovať deti podľa očkovacieho kalendára,
 • rozvíjať jemnú motoriku prijímateľov sociálnej služby v spolupráci s rehabilitačnými pracovníkmi,
 • upevňovať a usmerňovať hygienické, pracovné a a spoločenské návyky,
 • uplatňovať individuálny prístup k občanom v DSS, spolupracovať s vychovávateľmi, špeciálnymi pedagógmi a sociálnymi pracovníkmi,
 • podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o prijímateľov soc. služby,
 • uplatňovať získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých občanov.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete