"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Sociálne odborné činnosti

V Domove sociálnych služieb sú občanom poskytované tieto sociálne odborné činnosti:

  • základné sociálne poradenstvo,
  • špecializované sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia.

Základné a špecializované sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Predmetom sociálneho poradenstva je širšia oblasť medziľudských vzťahov, možnosti rastu a dozrievania jedinca, spôsob sebarealizácie človeka, zvládnutie sociálnych rolí, riešenie kríz a konfliktov bez psychopatologických rysov, hľadanie hodnôt a zmyslu života prijímateľov v rôznych sociálnych kontextoch, zvyšovanie kvality života klienta a jeho sociálneho okolia.

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. 

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje poradenstvo s individuálnym prístupom ku každému prijímanému.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete