Domov sociálnych služieb Ptičie

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné /CSS/ poskytuje sociálnu službu v Domove sociálnych služieb Ptičie /DSS Ptičie/ na adrese: Ptičie 158, 066 01  Humenné.

Forma poskytovanej sociálnej služby:

 • ambulantná - s kapacitou 15 prijímateľov sociálnej služby
 • pobytová - týždenná s kapacitou 5 prijímateľov sociálnej služby
 • pobytová - celoročná s kapacitou 55 prijímateľov sociálnej služby.

Domov sociálnych služieb Ptičie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Sociálne služby poskytuje:

 • fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
 • fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V Domove sociálnych služieb Ptičie sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie, a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

zabezpečuje sa:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • záujmová činnosť,
 • ošetrovateľská starostlivosť,

utvárajú sa podmienky na:

 • vzdelávanie,
 • úschovu cenných vecí.

CSS vykonáva v Domove sociálnych služieb Ptičie odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby CSS vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinné vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnych službách.

Opatrovateľská, ošetrovateľská a rehabilitačná činnosť

Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby je v CSS zabezpečovaná personálom, ktorý má na vykonávanie týchto činností odbornú kvalifikáciu.

Zamestnanci zabezpečujú poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti  s potrebami prijímateľov sociálnej služby a vykonávajú  práce pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov prijímateľov sociálnej služby .

Sestry v zariadení sociálnych služieb zabezpečujú poskytovanie zdravotnej  starostlivosti prijímateľom v spolupráci s príslušnými ošetrujúcimi lekármi a zdravotníckymi zariadeniami.

Zdravotnú starostlivosť deťom zabezpečuje pediater. Dospelým prijímateľom poskytuje zdravotnú starostlivosť všeobecný lekár pre dospelých.

V rámci dispenzárnej starostlivosti CSS spolupracuje s:

 • neurológom, pedopsychiatrom, ortopédom, stomatológom, oftalmológom.

Ďalšia odborná starostlivosť je využívaná podľa potreby a to:

 • chirurgická, gynekologická, otorinolaryngologická, nefrologická, kardiologická, dermatologická, urologická a pod.

Cieľom opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti je:

 • poskytovať pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
 • monitorovať a uspokojovať bio-psycho-sociálne potreby prijímateľov soc. služby, sledovať ich somatický a psychický stav, vplyv prostredia na nich a realizovať individuálny adaptačný plán z pohľadu udržania zdravia,
 • vyšetrovať a sledovať vitálne funkcie (TT,TK,P) priamo a prostredníctvom pozorovacích a meracích techník  (stav vedomia, dýchania a činnosti srdca), hodnotiť stav a celistvosť kože, aplikovať zábaly a obklady, vykonávať preventívne opatrenia na zamedzenie komplikácií z imobility – polohovanie, rozvíjať jemnú motoriku prijímateľov v spolupráci s fyzioterapeutmi,
 • udržiavať sebestačnosť prijímateľov sociálnej služby, upevňovať a usmerňovať hygienické, pracovné a spoločenské návyky.
 • uplatňovať individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby, spolupracovať so sociálnymi pracovníkmi, inštruktormi sociálnej rehabilitácie a špeciálnymi pedagógmi,
 • podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o prijímateľov soc. služby,
 • uplatňovať získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých občanov.

V DSS sa vykonáva aj rehabilitačná činnosť, v rámci ktorej sa venuje pozornosť individuálnemu cvičeniu s prijímateľmi soc. služby. Cviky sú určené napr. na redukciu hmotnosti,  k posilneniu oslabených svalových skupín, uvoľneniu skrátených svalových skupín, zmierneniu až odstráneniu chybného držania tela, rovnako aj relaxácii. S prijímateľmi soc. služby sa vykonáva individuálna kinezioterapia, kde sa venuje pozornosť prevencii vzniku kontraktúr, zvýšeniu svalovej sily, zväčšeniu rozsahu pohyblivosti, stabilizačným cvičeniam, rovnako aj rozvoju jemnej a hrubej motoriky.

Zároveň sú použité rozličné terapie ako je mechanoterapia, termoterapia, hydroterapia, fototerapia, či elektroterapia.

Veľkou devízou DSS Ptičie je možnosť vykonávať cvičenia v rámci hydroterapie vo vlastnom rehabilitačnom bazéne. Bazén okrem toho slúži pre prijímateľov aj na relaxáciu a oddych.

Odborné činnosti

 1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa v DSS vykonáva najmä pri úkonoch súvisiacich so stravovaním a pitným režimom, pri úkonoch osobnej hygieny, celkového kúpeľa, obliekania a vyzliekania, zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch pohybu po schodoch a po rovine, orientácie v prostredí, dodržania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu. Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stupňa odkázanosti na sociálnu službu uvedenom v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
 1. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo v DSS sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby a ich rodinným príslušníkom najmä pri pomoci so sprostredkovaním sociálnej služby, usmernením pri vybavovaní príspevkov na kompenzáciu, pri komunikácii s úradmi a inštitúciami, v komunikácii s členom rodiny, ktorá si vyžaduje špecifický postup. Poskytovanie sociálneho poradenstva sa vykonáva v zrozumiteľnej forme, podľa individuálnych potrieb a schopností prijímateľa sociálnej služby. Zameriava sa napr. na: sociálne vzťahy klienta (so zamestnancami, spolubývajúcimi, rodinou, známymi), poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc v rámci adaptačného procesu prijímateľa sociálnej služby a pod.)
 1. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.
 1. Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. V podmienkach DSS Ptičie sa vykonávajú napr. nasledujúce činnosti: používanie pomôcky, prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie, nácvik samostatného pohybu, výučba čítania a písania, nácvik zrakového vnímania, sociálna komunikácia, orientácia v čase, poznávanie farieb, poznávanie a určovanie množstva, hospodárenie s peniazmi, osvojenie si návykov spoločenského správania, správanie sa v cestnej premávke a pod.

 DSS Ptičie ponúka pre prijímateľov aj bazálnu stimuláciu. Bazálna stimulácia je multidisciplinárny a pedagogicko-ošetrovateľský model starostlivosti, ktorý ponúka terapeutické aktivity aj z iných konceptov (snoezelen, aromaterapia atď) v závislosti od aktuálnych  potrieb duševného, somatického a sociálneho stavu prijímateľa soc.služby tak, aby bol podporovaný jeho vývoj, autonómia a právo na sebaurčenie. Prostredníctvom špecializovanej odbornej  metodiky podporuje stimuláciu vnímania vlastného tela, rozvoj vlastnej identity, nadviazanie komunikácie s okolím, lokomočné schopnosti, psychomotorický vývoj jedinca, umožnenie vnímania okolitého sveta atď.

 1. Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

 Uvedené odborné činnosti  vykonávame prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

 1. Výroba mydlových kytíc
 2. Výroba voňavých dekoračných mydiel
 3. Záhradné práce (rýľovanie, hrabanie, výsadba kvetín a starostlivosť o ne...)
 4. Práca s papierom Quilling (výroba obrazov)
 5. Práca s drevom (stolárska dielňa)
 6. Dekorovanie predmetov z neupraveného dreva servítkovou technikouDECOUPAGE (šperkovnice, podnosy, hodiny, stojany na obálky, boxy na servítky, drevené vešiaky na kľúče, drevené krabice na ikebany, stojany na perá....)
 1. Aranžovanie ikebán na Vianoce, Veľkú noc
 2. Aranžovanie adventných a veľkonočných vencov
 3. Šitie na stroji z rôznych farebných textílií (vankúše, obrusy, utierky, tašky...)
 4. Renovovanie starých stoličiek ( brúsenie, maľovanie)
 5. Zdobenie hrnčekov maľovaním lakom na nechty a ponáraním do vody
 6. Maľovanie obrazov akrylovými farbami na plátno (výzdoba nášho zariadenia)
 7. Výroba kvetov z jutoviny, špargy. Použitie kvetov na vence
 8. Šitie príborníkov z jutoviny, našívanie aplikácií
 9. Zalievanie sviečok horúcim voskom
 10. Výzdoba darčekových fliaš (maľovanie na sklo) k rôznym jubileám
 11. Výroba vianočných svietnikov
 12. Tkanie koberčekov
 13. Práca s počítačom
 14. Pečenie koláčov
 15. Varenie (polievky, jednoduché hlavné jedlá)
 16. Príprava jedál studenej kuchyne (šaláty, nátierky...)
 17. Upratovanie – práca s vysávačom, mopom, čistenie zrkadiel, ukladanie vlastného ošatenia a pod.)
 18. Pranie – obsluha automatickej práčky
 19. Žehlenie – práca so žehličkou

Ubytovanie

Ubytovanie v DSS Ptičie sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby s pobytovou formou sociálnej služby, t. j. týždenná, prípadne celoročná sociálna služba. Pri týždennom pobyte je zabezpečené ubytovanie od pondelka do piatku, cez víkendy je prijímateľ sociálnej služby vo vlastnom rodinnom prostredí. Počas celoročnej starostlivosti je ubytovanie zabezpečené v rámci celého roka, s tým, že kladieme dôraz na to, aby aspoň počas prázdnin a sviatkov boli prijímatelia sociálnej služby s rodinou.

Ubytovanie sa poskytuje na dvoch oddeleniach - dievčenskom/ženskom a chlapčenskom/mužskom. Prijímatelia sú ubytovaní na jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Základným vybavením obytných miestností je lôžko, stôl, stolička,  skriňa, nástenný vešiak a nádoba na odpadky. K dispozícii majú aj kuchynku vybavenú chladničkou, mikrovlnou rúrou, či varnou kanvicou. Na zabezpečenie hygieny majú k dispozícii kúpeľne s vaňou a sprchovacími kútmi a WC. Prijímatelia sociálnej služby si môžu zútulniť obytné miestnosti výzdobou podľa želania a aj z vlastnej činnosti napr. obrázky, výkresy a pod.

Prijímatelia využívajú aj spoločné priestory, ktoré sú vybavené potrebným zariadením a nábytkom. V  denných miestnostiach, spoločenskej miestnosti a obývačkách majú prijímatelia možnosť sledovať televízor, počúvať rádio, zaoberať sa činnosťami podľa vlastného záujmu. Zariadenie je bezbariérové.

Stravovanie

Stravovanie v DSS Ptičie je zabezpečené v spoločnej jedálni. Prijímateľom zariadenia je poskytovaná strava päťkrát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Na odporúčanie lekára DSS zabezpečuje okrem racionálnej stravy aj dietetickú stravu pre tých prijímateľov, ktorí ju potrebujú (napr. šetriaca diéta, bezmliečna diéta, nízkobielkovinová diéta, diéta pri celiakii, diéta pri fenylketonúrii a pod.). Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená riaditeľkou CSS. Členmi komisie sú aj zástupcovia prijímateľov sociálnej služby. Jedálny lístok je sprístupnený na viditeľnom mieste v jedálni.

Ďalšie činnosti

Okrem ubytovania a stravovania DSS Ptičie zabezpečuje pre občanov v zariadení aj ďalšie obslužné činnosti ako upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu (čistenie) bielizne a šatstva.

Záujmová činnosť

DSS Ptičie ponúka možnosť prijímateľom rozvíjať svoje záujmy a talent v rôznych oblastiach:

 • Šport: stolný tenis, futbal, bicyklovanie, turistické vychádzky do okolia...
 • Spev a tanec: nácvik programu, aktívna účasť na benefičných koncertoch a iných vystúpeniach,  diskotéky v zariadení,  Valentínsky ples prijímateľov soc. služieb,  Majáles...
 • Oddychovo – relaxačná činnosť: preliezačky, hojdačky, drevené ihrisko, dva  altánky s možnosťou opekania, lavičky v celom areáli...

Rekreačná činnosť

Každý rok v lete sa naši prijímatelia sociálnych služieb zúčastňujú rekreačných  pobytov, v posledných rokoch na Zemplínskej Šírave a v Malatinách .  Zmena prostredia,  návšteva nových miest v rámci výletov, získanie  ďalších skúseností a emotívnych  zážitkov sú dôležitou súčasťou ich rozvoja osobnosti.

Duchovná činnosť

V CSS GARDEN sa rešpektuje právo na slobodu vierovyznania. Súčasťou DSS Ptičie je preto kaplnka sv. Mikuláša, kde sa slúžia striedavo rímskokatolícke a gréckokatolícke bohoslužby.

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb aj aktívne – ako miništranti.

Na základe želania prijímateľov, rodičov, prípadne opatrovníkov boli prijímatelia pokrstení a mali možnosť pristúpiť aj k prvému svätému prijímaniu.

Počas veľkonočných a vianočných sviatkov sa prijímatelia majú možnosť zúčastňovať aj slávnostných bohoslužieb priamo v meste Humenné.

Osobné vybavenie

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov DSS Ptičie poskytuje osobné vybavenie, t.j. šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama. Osobné vybavenie sa tak zabezpečuje z finančných prostriedkov zriaďovateľa na základe schváleného normatívu. Osobné vybavenie je vedené ako majetok zariadenia a je evidované na prijímateľa soc. služby.

Osobné vybavenie pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú vlastný príjem – dôchodok, zabezpečuje CSS z tohto príjmu podľa potreby a na žiadosť prijímateľa. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zakúpiť si osobné vybavenie aj sami, podľa vlastného výberu. Všetky veci, ktoré si prijímateľ prinesie do zariadenia, veci zakúpené z úspor alebo z dôchodku, sú majetkom prijímateľa a sú evidované na jeho evidenčnej karte.

Úschova cenný vecí

Centrum sociálnych služieb GARDEN  utvára podmienky na úschovu cenných vecí pre prijímateľa sociálnej služby. Na základe Zmluvy o úschove, ktorú zariadenie uzatvára s prijímateľom pri nástupe, resp. počas poskytovania sociálnej služby, prevezme zariadenie do úschovy cenné veci  (napr. vkladné knižky, osobné účty resp. peňažnú hotovosť) u prijímateľa, ktorý o to požiadal, resp. na žiadosť jeho zákonného zástupcu. CSS vedie evidenciu uzatvorených zmlúv o úschove a pravidelne vykonáva inventarizáciu cenných vecí prevzatých do úschovy.

Preprava

CSS zabezpečuje v prípade potreby a na žiadosť prijímateľov sociálnej služby aj prepravu prijímateľov a sprievod pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, pri vykonávaní individuálnych nákupov, pri vykonávaní návštev v rodinách a u príbuzných. Za zabezpečenie prepravy si prijímateľ platí úhradu v zmysle aktuálneho VZN Prešovského samosprávneho kraja a podľa Smernice o spôsobe určenia výšky úhrady za prepravu prijímateľov soc. služby.

TOP