Krízový plán COVID-19

Predseda Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z."), na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z."), ktoré bolo vyhlásené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 zo dňa 15. marca 2020 , č. 115 zo dňa 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 zo dňa 27. marca 2020 (ďalej len „uznesenie vlády SR č. 169/2020") a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie, na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu

u r č i l

Organizáciu:

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Identifikačné číslo organizácie: 00695424
Sídlo: Ptičie 158, 066 01 Humenné

ako subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 179/2011 Z. z. (ďalej len „subjekt hospodárskej mobilizácie" alebo „organizácia") a zároveň určil rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z.

MPSVR SR vyzvalo subjekty hospodárskej mobilizácie na zverejnenie plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 na ich webových sídlach.

TOP