Kto sme ...

     Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné (CSS) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Základným predmetom činnosti organizácie je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009, v znení neskorších predpisov. Centrum v zmysle citovaného zákona poskytuje odborné činnosti (ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rozvoj pracovných zručností a pod.), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie a i.) a ďalšie činnosti (výchova a vzdelávanie, rehabilitačná činnosť, záujmová a rekreačná činnosť, kultúrna činnosť, duchovná činnosť a ostatné činnosti) pre fyzické osoby s mentálnym postihnutím, príp. viacnásobným postihnutím (primárne je mentálne postihnutie, pridružené - telesné postihnutie, poruchy správania resp. zmyslové postihnutie).

   Dňom 1.1.2004 prešlo zariadenie do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorý Rozhodnutím o zriadení Domova sociálnych služieb zároveň k nemu pričlenil organizačnú jednotku Zlúčené zariadenie sociálnych služieb (ZZSS) v Humennom. Od 1.5.2011 naše zariadenie nesie názov Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, pričom pozostáva z:

  1. Domova sociálnych služieb Ptičie (DSS Ptičie)
  2. Domova sociálnych služieb Humenné (DSS Humenné)
  3. Zariadenia podporovaného bývania Humenné (ZPB Humenné).

    Svojimi príjmami a výdavkami je CSS priamo napojené na rozpočet zriaďovateľa. Má právnu subjektivitu. Je to zariadenie s celoročnou prevádzkou.

    Sociálna služba sa v DSS poskytuje ambulantnou formou a pobytovou (celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba). Kapacita DSS Ptičie je 75 prijímateľov sociálnej služby, v DSS Humenné 13 prijímateľov sociálnej služby a 6 prijímateľov sociálnej služby v Zariadení podporovaného bývania.

     Zariadenie je koedukované, sú tu umiestnení chlapci aj dievčatá, muži i ženy. Všetky školopovinné deti umiestnené v DSS Ptičie sú vzdelávané v Spojenej škole internátnej Humenné. Niektoré z nich sú zaradené do autistických tried. S každým prijímateľom sociálnej služby pracujeme individuálne (Individuálny plán) s cieľom rozvíjať jeho osobnosť v oblasti psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej.

  Kvalitnú všestrannú starostlivosť prijímateľov sociálnej služby zabezpečujú sociálni pracovníci, zdravotné sestry v ZSS, fyzioterapeuti, opatrovatelia, inštruktori sociálnej rehabilitácie, vychovávatelia a pracovníci podporných prevádzok (kuchyne, práčovne, údržby).  Všetci zamestnanci sú plne kvalifikovaní pre výkon svojej práce. Individuálnym prístupom a vytváraním podmienok pre rozvoj osobnosti s možnosťou vlastnej sebarealizácie sa CSS snaží o sociálnu integráciu fyzických osôb so zdravotným znevýhodnením.

TOP