Podporte našu činnosť

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja, čo znamená, že všetky výdavky na prevádzku sú limitované práve rozpočtom Prešovského samosprávneho karaja.

Okrem rozpočtovaných prostriedkov využíva Centrum na zabezpečenie a skvalitnenie prevádzky aj finančné, resp. nefinančné dary od fyzických, či právnických osôb.

V našom zariadení sa už desaťročia snažíme pomôcť občanom s mentálnym resp. viacnásobným postihnutím, aby mohli aj napriek svojmu postihnutiu prežiť plnohodnotný a kvalitný život ako ich zdraví rovesníci. Pomáhame im vytvárať podmienky pre ich dôstojný život. Ak máte aj Vy snahu pomôcť, môžete tak urobiť poskytnutím finančnej resp. nefinančnej pomoci našim prijímateľom sociálnej služby. Podporíte tak oblasť ľudskej činnosti a aj Váš príspevok pomôže k skvalitneniu nami poskytovaných služieb.

Aby sme však Vami poskytnuté dary mohli využiť na skvalitnenie našich služieb, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy si Vás dovoľujeme požidať o vyplnenie nižšie uvedenej darovacej zmluvy, jej podpísanie a zaslanie v dvoch vyhotoveniach na našu adresu. Po podpise štatutárnym zástupcom CSS Vám jednu kópiu zmluvy zašleme späť.

Kliknutím na ikonku si stiahnete vzor darovacej zmluvy vo worde

Občania môžu darovať zariadeniu nasledujúce dary:

a) finančné dary prevodom na bankový účet: SK1581800000007000512315 (bežný účet darov a grantov CSS),

a) nefinančné dary (vecné).

DAROVACIE ZMLUVY

ROK 2021

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
FD01/2021 Bidfood Slovakia, s.r.o. pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 09.02.2021

ROK 2020

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
FD01/2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 24.02.2020

ROK 2019

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
FD01/2019 Adriana Špitaliková pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 11.01.2019
FD02/2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 31.01.2019

ROK 2018

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
FD01/2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 07.02.2018
FD02/2018 Adriana Špitaliková pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 17.12.2018

ROK 2017

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
FD01/2017 KULTÚRA A ZÁBAVA pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 16.01.2017
FD02/2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 30.01.2017

ROK 2016

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
FD01/2016 Bidvest Slovakia, s.r.o. pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 29.01.2016
FD02/2016 Ivory Energy, a.s. pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 11.05.2016

ROK 2015

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
FD01/2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 21.01.2015
FD02/2015 Mäso Zemplín, a.s. pre potreby prijímateľov soc. služby CSS GARDEN 08.12.2015
TOP