Podporte nás...

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja, čo znamená, že všetky výdavky na prevádzku sú limitované práve rozpočtom Prešovského samosprávneho karaja.


Okrem rozpočtovaných prostriedkov využíva Centrum na zabezpečenie a skvalitnenie prevádzky aj finančné, resp. nefinančné dary od fyzických, či právnických osôb.


V našom zariadení sa už desaťročia snažíme pomôcť občanom s mentálnym resp. viacnásobným postihnutím, aby mohli aj napriek svojmu postihnutiu prežiť plnohodnotný a kvalitný život ako ich zdraví rovesníci. Pomáhame im vytvárať podmienky pre ich dôstojný život. Ak máte aj Vy snahu pomôcť, môžete tak urobiť poskytnutím finančnej resp. nefinančnej pomoci našim prijímateľom sociálnej služby. Podporíte tak oblasť ľudskej činnosti a aj Váš príspevok pomôže k skvalitneniu nami poskytovaných služieb.

Aby sme však Vami poskytnuté dary mohli využiť na skvalitnenie našich služieb, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy si Vás dovoľujeme požidať o vyplnenie nižšie uvedenej darovacej zmluvy, jej podpísanie a zaslanie v dvoch vyhotoveniach na našu adresu. Po podpise štatutárnym zástupcom CSS Vám jednu kópiu zmluvy zašleme späť.

docDarovacia zmluva

Občania môžu darovať zariadeniu nasledujúce dary:

a) finančné dary prevodom na bankový účet: SK1581800000007000512315 (bežný účet darov a grantov CSS),

b) vecné dary nefinančného charakteru.