Poslanie, vízia a ciele CSS

Poslanie CSS Garden

     Poslaním CSS Garden je poskytovať sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách deťom a plnoletým fyzickým osobám, s dôrazom na ochranu ľudských práv a základných slobôd, ako aj na princípoch etického a odborného prístupu všetkých zamestnancov.

Vízia CSS Garden

     Víziou CSS Garden je poskytovanie kvalitných a vysoko adresných sociálnych služieb v príjemnom prostredí zariadenia, s dôrazom na takú podporu prijímateľov sociálnych služieb, ktorá im umožní využívanie menej intenzívnych foriem poskytovanej starostlivosti v budúcnosti.

Víziu zariadenia chce CSS GARDEN naplniť prostredníctvom stanovených  cieľov:

  • CSS Garden poskytuje sociálne služby v zrekonštruovaných bezbariérových priestoroch,
  • CSS Garden poskytuje kvalitné a adresné sociálne služby a zároveň dbá na subjektívnu spokojnosť všetkých prijímateľov sociálnych služieb ,
  • poskytované sociálne služby sú v maximálnej možnej miere orientované na prijímateľov sociálnych služieb,
  • časť prijímateľov sociálnej služby je pripravená na život s nižšou mierou podpory a využívajú menej intenzívne formy sociálnych služieb, ktoré zariadenie ponúka,
  • zariadenie vytvára také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejší život prijímateľov sociálnej služby a ich integráciu medzi intaktnú spoločnosť,
  • CSS Garden je zariadením, v ktorom je vytvorený pocit pohody, dôvery, vzájomného rešpektu a vysokej profesionálnej odbornosti zamestnancov,
  • súčasťou CSS Garden je Zariadenie podporovaného bývania.
TOP