"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

História a budúcnosť

Po 2. svetovej vojne stúpol počet detí s postihnutím natoľko, že Povereníctvo sociálnej starostlivosti po dohode s Povereníctvom financií a školstva zriadilo Ústav telesne chybných aj v Humennom. Ústav a ústavná škola boli odovzdané do prevádzky 2. apríla 1951 s počtom 22 detí.

V školskom roku 1950/51 boli zriadené dve triedy Národnej školy. Prvým riaditeľom ústavu a ústavnej školy bol Ján Demjan, ktorý mal odbornú spôsobilosť vyučovať mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

Dňom 1.9.1951 bola pri ústave zriadená aj Neúplná stredná škola so 14 žiakmi a celkový počet vzdelávaných detí stúpol na 43. Tento počet žiakov bol rozdelený do troch tried, škola však nemala ani najzákladnejšie učebné pomôcky a len 10 kníh v učiteľskej a 1 knihu v žiackej knižnici.

V roku 1965 bol ústav oddelený od školy, ktorá bola v roku 1971 prediferencovaná na Osobitnú školu pre telesne chybných s kombinovanými vadami. Ústav ako samostatná rozpočtová jednotka bol k 30.6.1974 zrušený a od 1.7.1974 bola do užívania daná nová budova OÚSS na Podskalke, kde zariadenie sídli doteraz pod názvom Domov sociálnych služieb. Našlo v ňom útočisko 75 detí a mladých ľudí s postihnutím. Množstvo z nich zostáva v zariadení aj po dovŕšení plnoletosti.

Naším cieľom do budúcnosti je zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb kvalifikovaných personálom, skvalitňovanie prostredia prijímateľov soc.služby modernizáciou materiálneho vybavenia. Ponúknuť im zmysluplné a atraktívne záujmové a relaxačné aktivity, poskytovať podporu pre zvládanie každodenných potrieb a problémov, rozvíjať ich samostatnosť, schopnosti a zručnosti. Plány sú rozsiahle, napr. rozširovanie pracovných dielní (tkáčskej, textilnej a výtvarnej a pod.) pre skupiny jedincov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou. Moderné vybavenie rehabilitácie. Čaká nás realizácia projektu skvalitnenia bývania prijímateľov soc. služieb. Veríme, že naše plány sa naplnia. Lebo ten, kto pracuje s deťmi s postihnutím, sa nemôže zmieriť s konštatovaním, že sa niečo nedá. Musí hľadať vždy riešenie, ako cieľ dosiahnuť.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete