"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Pár slov o nás

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné (CSS) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Základným predmetom činnosti organizácie je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009. Centrum v zmysle citovaného zákona poskytuje odborné činnosti (ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, základné a špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a pod.), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie a i.) a ďalšie činnosti (výchova a vzdelávanie, rehabilitačná činnosť, záujmová a rekreačná činnosť, kultúrna činnosť, duchovná činnosť a ostatné činnosti) pre fyzické osoby s mentálnym postihnutím, príp. viacnásobným postihnutím (primárne je mentálne postihnutie, pridružené - telesné postihnutie, poruchy správania resp. zmyslové postihnutie).

Dňom 1.1.2004 prešlo zariadenie do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorý Rozhodnutím o zriadení Domova sociálnych služieb zároveň k nemu pričlenil organizačnú jednotku Zlúčené zariadenie sociálnych služieb (ZZSS) v Humennom. Od 1.5.2011 naše zariadenie nesie názov Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, pričom pozostáva z:

  1. Domova sociálnych služieb (DSS)
  2. Krízového strediska (KS) /organizačná jednotka/
  3. Rehabilitačného strediska (RS) /organizačná jednotka/
  4. Zariadenia núdzového bývania (ZNB) /organizačná jednotka/.

Svojimi príjmami a výdavkami je CSS priamo napojený na rozpočet zriaďovateľa. Zariadenie má právnu subjektivitu.Je to zariadenie s celoročnou prevádzkou.

Sociálna služba sa v DSS poskytuje ambulantnou formou a pobytovou (celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba). Kapacita DSS je 75 prijímateľov sociálnej služby.  Zariadenie je koedukované, sú tu umiestnení chlapci aj dievčatá, muži i ženy. Všetky školopovinné deti umiestnené v DSS sú vzdelávané v špeciálnej základnej škole (Spojenej škole internátnej). Niektoré z nich sú zaradené do autistických tried. Pre každého prijímateľa je vypracovaný Individuálny rozvojový plán s cieľom rozvíjať jeho osobnosť v oblasti psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. Na vypracovávaní Individuálneho rozvojového plánu prijímateľa sociálnej služby participujú v rámci tímovej spolupráce: sociálny pracovník, rehabilitačný pracovník, vychovávatelia, špeciálny pedagóg a zdravotný pracovník, pričom vychádzajú z lekárskych vyšetrení a doporučení psychológa.

Kvalitnú všestrannú starostlivosť prijímateľov sociálnej služby zabezpečujú vychovávatelia, opatrovatelia, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sociálni pracovníci. Všetci zamestnanci sú plne kvalifikovaní pre výkon svojej práce. Individuálnym prístupom a vytváraním podmienok pre rozvoj osobnosti s možnosťou vlastnej sebarealizácie sa DSS snaží o sociálnu integráciu fyzických osôb s mentálnym postihnutím.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete