"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Podmienky prijatia

Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj proces prijímania občanov do zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby je dané zákonom č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Občan – dieťa, ktoré chce využívať služby nášho zariadenia, musí splniť určité zákonom stanovené náležitosti. V prvom rade je potrebné vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú je možné získať od sociálnych pracovníkov DSS, resp. si ju stiahnuť priamo z našej internetovej stránky (spolu s inými dokumentami). Po vyplnení dostane každý záujemca, resp. zákonný zástupca v DSS od sociálnych pracovníkov všetky potrebné informácie ohľadom poskytovaných služieb v DSS a ďalších potrebných dokladov, ktoré treba k žiadosti doložiť. Po vyplnení žiadosti a doložení potrebných podkladov sa dokumenty odosielajú na Odbor sociálny Úradu Prešovského samosprávneho kraja, kde na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje komplexný posudok o odkázanosti na sociálnu službu. PSK vydá v súlade s § 51 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb.

Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba, resp. jej zák. zástupca alebo určená osoba písomne požiada Domov sociálnych služieb o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Podrobnejší postup pre občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb:

pdf Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby 34.30 Kb

pdf Proces umiestnenia občana v DSS  264.34 Kb

pdf Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 86.08 Kb

pdf Lekársky nález 66.39 Kb

pdf Žiadosť o uzatvorenie zmluvy 97.21 Kb

pdf Usmernenie pre uhrádzanie zdravotných úkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu PSK 36.34 Kb

 

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete