Výročné správy

CSS GARDEN ako poskytovateľ sociálnej služby, ktorý je právnickou osobou založenou vyšším územným celkom, má písomne vypracovanú výročnú správu v súlade s § 67a Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Výročná správaný poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

TOP