Zmluvy

Dokumenty zverejnené na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
Z01/2022 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS činnosť technika požiarnej ochrany 02.01.2022
Z02/2022 Mgr. Marián Koman činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 02.01.2022
Z03/2022 LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Humenné, s.r.o. dodávka liekov 02.01.2022
Z04/2022 LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Humenné, s.r.o. dodávka dietetických výrobkov 02.01.2022
Z05/2022 Jozef Tkáč ELEKTRO oprava elektroinštalácií, el. zariadení a bleskozvodov 02.01.2022
Z06/2022 Ján Chmeľ servis motorových vozidiel 02.01.2022
Z07/2022 ENAU, s.r.o. vypracovanie PD k stavbe: Nová plynová kotolňa v ZPB 25.01.2022
Z08/2022 INMEDIA, spol. s r.o. dodatok č. 1 k zmluve č. Z18/2021 03.02.2022
Z09/2022 SPP - distribúcia, a.s. pripojenie do distribučnej siete 16.02.2022
Z10/2022 Ing. arch. Róbert Lajčiak vypracovanie PD, inžinierska činnosť a autorský dozor k investičnej akcii: Rekonštrukcia interiéru CSS GARDEN 21.03.2022
Z11/2022 Ing. Vladimír Sivý - PROFISTAV 04 oprava povrchov v skladových priestoroch - suterén 21.03.2022
Z12/2022 SPP - distribúcia, a.s. dodatok č. 1 k zmluvč č. Z09/2022 23.03.2022

Na základe § 5a ods. 6 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zmluvy organizácie od 31.03.2022 povinne zverejňované už v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR na webovom sídle https://crz.gov.sk/.

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
Z01/2021 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS činnosť technika požiarnej ochrany 02.01.2021
Z02/2021 Mgr. Marián Koman činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 02.01.2021
Z03/2021 LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Humenné, s.r.o. dodávka liekov 02.01.2021
Z04/2021 LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Humenné, s.r.o. dodávka dietetických výrobkov 02.01.2021
Z05/2021 Jozef Tkáč ELEKTRO oprava elektroinštalácií, el. zariadení a bleskozvodov 02.01.2021
Z06/2021 Ján Chmeľ servis motorových vozidiel 02.01.2021
Z07/2021 IMPAKT, spol. s.r.o hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné 24.03.2021
Z08/2021 Štefan Harvila zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné 26.03.2021
Z09/2021 Krídla, s.r.o dodávka kancelárskych, čistiacich, hygienických a domácich potrieb 31.03.2021
Z10/2021 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. dodávka potravín - pekárenské výrobky a pečivo 31.03.2021
Z11/2021 Slovak Telekom, a.s. zriadenie interetových služieb v DSS Humenné 12.04.2021
Z12/2021 MPSVaR SR dotácia - humanitárna pomoc 19.04.2021
Z13/2021 PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA individuálna a skupinová supervízia zamestnancov CSS 20.04.2021
Z14/2021 Martin Mikula - MARKO dodávka potravín - ovocie a zelenina 28.04.2021
Z15/2021 CIMBAĽÁK, s.r.o. dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky 29.04.2021
Z16/2021 GVP, spol. s r.o. dodávka potravín - rôzne potravinové výrobky a vajcia 19.05.2021
Z17/2021 KOMFOS Prešov, s.r.o. dodávka potravín - rôzne potravinové výrobky (suchý tovar) 20.05.2021
Z18/2021 INMEDIA, spol. s r.o. dodávka potravín - mlieko a mliečne výrobky 25.05.2021
Z19/2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. dodávka potravín - chladené a mrazené výrobky 28.05.2021
Z20/2021 MPSVaR SR dotácia - humanitárna pomoc 25.06.2021
Z21/2021 FESPRO PLUS, s.r.o. výkon stavebného dozoru k Z08/2021 25.06.2021
Z22/2021 Štefan Harvila Dodatok č. 1 k Z08/2021 11.11.2021

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
Z01/2020 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS činnosť technika požiarnej ochrany 02.01.2020
Z02/2020 Mgr. Marián Koman činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 02.01.2020
Z03/2020 LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Humenné, s.r.o. dodávka liekov 02.01.2020
Z04/2020 LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Humenné, s.r.o. dodávka dietetických výrobkov 02.01.2020
Z05/2020 Jozef Tkáč ELEKTRO oprava elektroinštalácií, el. zariadení a bleskozvodov 02.01.2020
Z06/2020 Union poisťovňa, a.s. PZP za škodu spôsobenú prevádzkou MV - dodatok č.2 02.01.2020
Z07/2020 Union poisťovňa, a.s. havarijné poistenie MV 02.01.2020
Z08/2020 KRÍDLA, s.r.o. dodávka kancelársky, čistiacich, hygienických a domácich potrieb 02.01.2020
Z09/2020 Technické služby mesta Humenné zber, preprava a zneškodňovanie odpadu - dodatok č.1 09.01.2020
Z10/2020 IMPAKT, spol. s r.o. výmena a zateplenie strechy objektu CSS GARDEN Humenné 13.02.2020
Z11/2020 Štefan Harvila oprava povrchov v miestnostiach pre PSS - ubytovacia časť 13.02.2020
Z12/2020 Union poisťovňa, a.s. poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 24.02.2020
Z13/2020 Ján Chmeľ servis motorových vozidiel 24.02.2020
Z14/2020 Prešovský samosprávny kraj zverenie hnuteľného majetku do správy 11.06.2020
Z15/2020 Slovak Telekom, a.s. internetové služby 20.07.2020
Z16/2020 Spojená škola internátna Humenné dohoda o skončení nájmu 28.07.2020
Z17/2020 Prešovský samosprávny kraj dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní 07.08.2020
Z18/2020 UNION poisťovňa, a.s. úrazové poistenie osôb prepravovaných v MV CSS 10.08.2020
Z19/2020 Ing. arch. Róbert Lajčiak PD k stavbe "Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné" 24.09.2020
Z20/2020 Ing. arch. Róbert Lajčiak PD k stavbe "Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné" 24.09.2020
Z21/2020 UNION poisťovňa, a.s. Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku CSS 29.09.2020
Z22/2020 ARES, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. Z202022642_Z - Šikmá schodisková plošina 30.09.2020
Z23/2020 Slovak telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet 30.09.2020
Z24/2020 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - hlasové služby 30.09.2020
Z25/2020 UNION poisťovňa, a.s. Dodatok č.3 k poistnej zmluve - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 14.10.2020
Z26/2020 Štátna pokladnica Debetná karta k hotovostnému účtu 23.10.2020
Z27/2020 Štátna pokladnica Debetná karta k hotovostnému účtu 23.10.2020
Z28/2020 Energie2, a.s. Dodávka elektrickej energie pre CSS GARDEN Humenné 08.12.2020
Z29/2020 SPP, a.s. Dodávka plynu pre stravovaciu prevádzku CSS GARDEN Humenné 21.12.2020
Z30/2020 Jozef Tkáč - ELEKTRO Zabezpečenie servisu a revízií el. inštalácie a bleskozvodov 21.12.2020
Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
Z01/2019 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS činnosť technika požiarnej ochrany 02.01.2019
Z02/2019 Mgr. Marián Koman činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 02.01.2019
Z03/2019 Lekáreň pri nemocnici, s.r.o. dodávka liekov 02.01.2019
Z04/2019 Lekáreň pri nemocnici, s.r.o dodávka dietetických výrobkov 02.01.2019
Z05/2019 PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA vykonávanie individuálnej a skupinovej superívzie pre zamest. CSS 02.01.2019
Z06/2019 Tabita - IKSS, s.r.o. vypracovanie postupov pre plnenie kvality soc. služieb 02.01.2019
Z07/2019 Ján Chmeľ servis motorových vozidiel 02.01.2019
Z08/2019 Štefan Harvila oprava kúpelne a WC v objekte DSS HE 14.02.2019
Z09/2019 Orange Slovensko, a.s. poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora 25.03.2019
Z10/2019 Prešovský samosprávny kraj dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní 05.04.2019
Z11/2019 Benedikt Procházka - PROBE dodávka priemyselnej odpruženej práčky 28.06.2019
Z12/2019 Televízne káblové rovzody, s.r.o. Humenné dodatok č. 3 k zmluve 19/2010 06.08.2019
Z13/2019 DSS vo Vranove nad Topľou prevod prebytočného hnuteľného majetku - motorové vozidlo 26.09.2019
Z14/2019 Wustenrot poisťovňa, a.s. PZP za škodu spôsobenú prevádzkou MV 25.10.2019
Z15/2019 Martin Mikula - MARKO dodávka potravín - ovocie a zelenina 31.10.2019
Z16/2019 PPAC Humenné dodávka potravín - pečivo a pekárenské výrobky 31.10.2019
Z17/2019 UNION poisťovňa, a.s. PZP za škodu spôsobenú prevádzkou MV 10.12.2019
Z18/2019 UNION poisťovňa, a.s. PZP za škodu spôsobenú prevádzkou MV - dodatok č. 1 18.12.2019
Z19/2019 CIMBAĽÁK, s.r.o.
dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky 31.12.2019
Z20/2019 INMEDIA, spol. s r.o. dodávka potravín - mlieko a mliečne výrobky 31.12.2019
Z21/2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. dodávka potravín - chladené výrobky, mrazené výrobky a vajcia 31.12.2019
Z22/2019 GVP, spol. s r.o. dodávka potravín - rôzne potravinárske výrobky 31.12.2019
Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
Z01/2018 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS činnosť technika požiarnej ochrany 02.01.2018
Z02/2018 Valéria Paukejová AMOS činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 02.01.2018
Z03/2018 Lekáreň pri nemocnici, s.r.o. lieky, potraviny pre diéty a zadravotnícke potreby 02.01.2018
Z04/2018 Ján Chmeľ servis motorových vozidiel 02.01.2018
Z05/2018 Igor Chripák oprava sociálneho zariadenia v KS 07.03.2018
Z06/2018 INMEDIA, spol. s r.o. dodávka potravín - mlieko a mliečne výrobky 30.04.2018
Z07/2018 IReSoft, s.r.o. ochrana osobných údajov a spracúvanie osobných údajov 30.04.2018
Z08/2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. dodávka potravín - chladené výrobky, mrazené výrobky a vajcia 21.05.2018
Z09/2018 CIMBAĽÁK, s.r.o. dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky 31.05.2018
Z10/2018 Asseco Solutions, a.s. dodatok č.4 - ochrana osobných údajov a spracúvanie osobných údajov 20.06.2018
Z11/2018 AutoCont SK, a.s. dodávka a implementácia systému MAGMA HCM 23.07.2018
Z12/2018 AutoCont SK, a.s. dodávka aktualizácií SW, podpora a údržba systému MAGMA HCM 23.07.2018
Z13/2018 AutoCont SK, a.s. ochrana osobných údajov a spracúvanie osobných údajov 23.07.2018
Z14/2018 PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA individuálna a skupinová supervízia zamestnancov CSS 12.10.2018
Z15/2018 Štefan Harvila oprava povrchov stien, malieb a náterov v KS 14.12.2018
Z16/2018 Orange Slovensko, a.s. poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora 20.12.2018
Z17/2018 Orange Slovensko, a.s. poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora 21.12.2018
Z18/2018 Martin Mikula - MARKO dodávka potravín - ovocie a zelenina 21.12.2018
Z19/2018 Podvihorlatské pekárne a cukrárne,a.s. dodávka potravín - pekárenské výrobky a pečivo 21.12.2018
Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
Z01/2017 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS činnosť technika požiarnej ochrany 02.01.2017
Z02/2017 Valéria Paukejová AMOS činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 02.01.2017
Z03/2017 Valéria Paukejová AMOS činnosť pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad prac. podm. 02.01.2017
Z04/2017 JRK Waste Management, s.r.o dodávka elektrického kompostovacieho zariadenia 26.01.2017
Z05/2017 JRK Waste Management, s.r.o odber prebytočného kompostu 26.01.2017
Z06/2017 Orange Slovensko, a.s poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora 13.03.2017
Z07/2017 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. dodávka potravín - pekárenské výrobky a pečivo 30.03.2017
Z08/2017 Televízne káblové rozvody Humenné, s.r.o. dodatok č. 1 k zmluve Z19/2010 15.05.2017
Z09/2017 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus dodávka priemyselnej práčky so sušičkou 19.05.2017
Z10/2017 Eurogastrop, s.r.o. dodávka elektrických sporákov s rúrou 05.06.2017
Z11/2017 Orange Slovensko, a.s. poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora 27.07.2017
Z12/2017 Orange Slovensko, a.s. poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora 27.07.2017
Z13/2017 Inmedia, spol. s r.o. dodatok č. 1 k zmluve Z14/2016 24.08.2017
Z14/2017 ZŠ Pugačevova poskytovanie stravovania v ŠJ pre deti KS 05.09.2017
Z15/2017 Televízne káblové rozvody Humenné, s.r.o. dodatok č. 2 k zmluve 19/2010 08.09.2017
Z16/2017 ROMING SLOVAKIA, s.r.o. Rekonštrukcia kanalizácie v CSS 08.09.2017
Z17/2017 Martin Mikula - MARKO Dodávka potravín - ovocie a zelenina 29.09.2017
Z18/2017 Igor Chripák Oprava soc. zariadenia v KS a priestorov ekon. oddelenia v CSS 29.09.2017
Z19/2017 Štefan Harvila
Oprava bezbariérového vstupu vrátane prestrešenia v DSS 25.10.2017
Z20/2017 sAm IZOL, s.r.o. Oprava priestorov rehabilitačného bazéna v DSS 07.11.2017
Z21/2017 Cimbaľák, s.r.o. Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky - dodatok 29.12.2017
Z22/2017 KRÍDLA, s.r.o. Dodávka kancelárskych, čistiacich, hygienických a domácich potrieb 29.12.2017
Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
Z01/2016 Valéria Paukejová AMOS činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácie 04.01.2016
Z02/2016 Valéria Paukejová AMOS činnosť pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad prac. podm. 04.01.2016
Z03/2016 PhDr. Judita Varcholová výkon individuálnej a skupinovej supervízie pracovníkov CSS 04.01.2016
Z04/2016 PhDr. Oľga Kostelníková poskytovanie psychologických služieb 04.01.2016
Z05/2016 Ján Chmeľ servis motorových vozidiel 04.01.2016
Z06/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dodatok k zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 07.01.2015
Z07/2016 Orange Slovensko, a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb 26.01.2016
Z08/2016 Orange Slovensko, a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní telekomuničkaných služieb 26.01.2016
Z09/2016 Ing. Vladimír Sivý - PROFISTAV 04 oprava priestorov kaplnky, chodby a schodiska - DSS a priestorov ZNB a RS 09.03.2016
Z10/2016 Krídla, s.r.o. dodávka kancelárskych potrieb 28.07.2016
Z11/2016 Krídla, s.r.o. dodávka tonerov 28.07.2016
Z12/2016 Krídla, s.r.o. dodávka hygienických potrieb 28.07.2016
Z13/2016 Krídla, s.r.o. dodávka čistiacich potrieb 28.07.2016
Z14/2016 Inmedia, spol. s r.o. dodávka potravín - mlieko a mliečne výrobky 05.09.2016
Z15/2016 Bidvest Slovakia, s.r.o. dodávka potravín - chladené výrobky, mrazené výrobky a vajcia 12.10.2016
Z16/2016 Cimbaľák, s.r.o. dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky 18.10.2016
Z17/2016 Štefan Harvila oprava miestností ergoterapeutických skupín 18.11.2016
Z18/2016 Bidvest Slovakia, s.r.o. dodatok č. 1 k zmluve Z15/2016 30.12.2016
Z19/2016 Lekáreň pri nemocnici Humenné dodávka liekov, potravín pre diéty, zdravotníckych potrieb 30.12.2016
Z20/2016 Ján Chmeľ servis motorových vozidiel 30.12.2016
Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
Z01/2015 PhDr. Oľga Kostelníková poskytovanie psycholog. služieb 02.01.2015
Z02/2015 Ivory Energy, a.s. dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 02.02.2015
Z03/2015 IReSoft, s.r.o. dodatok č.1 k Licenčnej zmluve - používanie IS Cygnus 02.02.2015
Z04/2015 IReSoft, s.r.o. dodatok č.2 k Licenčnej zmluve - používanie IS Cygnus 02.02.2015
Z05/2015 Ing. Vladimír Sivý - PROFISTAV 04 oprava priestorov stravovacej prevádzky, ergoterapie, kancelárie 10.02.2015
Z06/2015 Valéria Paukejová AMOS činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácie 26.02.2015
Z07/2015 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS činnosť technika požiarnej ochrany 26.02.2015
Z08/2015 PROVECTUS, s.r.o. klimatizácia kuchyne stravovacej prevádzky 22.06.2015
Z09/2015 Štefan Harvila oprava ubytovacích priestorov, ergo miestností, chodieb 10.12.2015
Z10/2015 ENERGOBYT, s.r.o. Humenné kanalizačná prípojka pre DSS 16.12.2015
Z11/2015 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS činnosť technika požiarnej ochrany 30.12.2015
Z12/2015 Martin Mikula - MARKO dodávka potravín - ovocie a zelenina 30.12.2015
Z13/2015 Lekáreň pri nemocnici Humenné dodávka liekov, potravín pre diéty, zadravotníckych potrieb 30.12.2015
TOP