"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Zariadenie podporovaného bývania

V Zariadení podporovaného bývania (ZPB) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. 

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej vyššie pri zabezpečovaní samoobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 k zákonču č. 448/2008 Z.z.

Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

V ZPB sa okrem dohľadu

      poskytuje:

  • ubytovanie, 
  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

      utvárajú podmienky na:

  • prípravu stravy, 
  • upratovanie,
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

      vykonáva sociálna rehabilitácia.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete