Domov sociálnych služieb Humenné

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné /CSS/ poskytuje sociálnu službu v Domove sociálnych služieb Humenné /DSS Humenné/ na adrese: Čsl. armády 14, 066 01  Humenné.

Forma poskytovanej sociálnej služby:

  • ambulantná - s kapacitou 13 prijímateľov sociálnej služby

Domov sociálnych služieb Humenné poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Sociálne služby poskytuje:

  • fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
  • fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V Domove sociálnych služieb Humenné sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • stravovanie,
  • upratovanie,

zabezpečuje sa:

  • rozvoj pracovných zručností,
  • záujmová činnosť.

CSS vykonáva v Domove sociálnych služieb Humenné odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby CSS vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinné vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnych službách.

TOP